Promocje
Skórzane, wygodne półbuty męskie, wzuwane - czarny - Escott
Skórzane, wygodne półbuty męskie, wzuwane - czarny - Escott

259,00 zł

Cena regularna: 319,00 zł

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE MODELE
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin ESCO SP. Z O.O.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "ESCO"

obowiązujący od 21.11.2018 r.

§ I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.escott.eu

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem escott.eu prowadzony jest przez ESCO Sp. z o.o. z . z siedzibą w Chełmie przy ul. Wojsławickiej 7 zarejestrowaną pod nr KRS 0000141086 w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku XI Wydział KRS kapitał zakładowy 450.000 zł w pełni opłacony, NIP 5632055268 REGON 110596542

  Dane kontaktowe:
  ESCO Sp. z o.o.
  ul. Wojsławicka 7
  22-100 Chełm
  tel: 605 901 316

 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego ESCO

  2. Klient hurtowy – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a który dokonuje Zamówienia hurtowego w ramach Sklepu internetowego ESCO bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Celem uzyskania statusu Klienta hurtowego konieczne jest poinformowanie ESCO drogą elektroniczną na adres sklep@escott.eu o chęci uzyskania statusu Klienta hurtowego. Klient hurtowy dokonujący dalszej odsprzedaży prowadzonej zwłaszcza dla konsumentów detalicznych, zobowiązany jest do właściwego oznaczenia zamówionych towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami. Cena towaru w dalszej odsprzedaży przez Klienta hurtowego nie powinna być niższa od ceny towaru w Sklepie internetowym www.sklep.escott.eu W przypadku obniżki (promocja/wyprzedaż) cen regularnych towarów w Sklepie internetowym www.sklep.escott.eu . Klient hurtowy ma prawo również dokonać zmiany poziomu cen towarów z zastosowaniem cen minimalnych jak w Sklepie internetowym www.sklep.escott.eu . Część zapisów Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów hurtowych, co jest wprost określone, w pozostałych przepadkach zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu dotyczące Klientów;

  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

  4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z ESCO niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa Zamówienie w Sklepie internetowym;

  5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego ESCO;

  6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.escott.eu, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia, prowadzony przez ESCO;

  7. ESCO – ESCO Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie przy ul. Wojsławickiej 7 zarejestrowaną pod nr KRS 0000141086 w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku XI Wydział KRS kapitał zakładowy 450.000 zł w pełni opłacony, NIP 5632055268 REGON 110596542;

  8. Towar – wszelkie produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

  9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ESCO Sp. z o.o. . z siedzibą w Chełmie przy ul. Wojsławickiej 7 zarejestrowaną pod nr KRS 0000141086 w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku XI Wydział KRS kapitał zakładowy 450.000 w pełni opłacony, NIP 5632055268 REGON 110596542, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

  10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

  11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);

  12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

  13. Zamówienie hurtowe – oświadczenie woli Klienta hurtowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru. Minimalna wartość zamówienia hurtowego wynosi 1 000,00 zł netto (słownie: tysiąc złotych). Towary nabyte w ramach Zamówienia hurtowego nie podlegają zwrotom i wymianom. Część zapisów Regulaminu dotyczy wyłącznie Zamówień hurtowych, co jest wprost określone, w pozostałych przepadkach znajdą zastosowanie postanowienia Regulaminu dotyczące Zamówień.

  14. Zamówienie Pre-Order (Przedsprzedaż) – zamówienie przedpremierowe (przedsprzedaż) dotyczyć może każdego Towaru. Zamówienia Pre-Order składane są z wyprzedzeniem na Towar jeszcze niedostępny. W opisie takiego Towaru widnieje informacja z dokładną datą realizacji i wysyłki takiego zamówienia. Zamówienia Pre-Order są realizowane niezależnie, w terminie określonym każdorazowo w opisie danego Zamówienia i nie podlegają formie płatności "za pobraniem".

 4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 5. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.

 6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu sklep.escott.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ II. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 4. Klient może w każdej chwili wyrejestrować się ze Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie ESCO za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@escott.eu albo w formie pisemnej na adres pocztowy ESCO wskazany w pkt. 3. § I. Regulaminu, żądania usunięcia konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

 5. ESCO może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego;

  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez ESCO za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię ESCO.

 6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody ESCO.

 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla ESCO;

  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.escott.eu , dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 3. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie – Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  1. przedmiotu zamówienia;

  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują) wraz ze wszystkimi należnymi podatkami oraz innymi składnikami;

  3. wybranej metody płatności;

  4. wybranego sposobu dostawy;

  5. czasu dostawy.

 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie – Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ESCO Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ IV. Dostawa

 1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub za pośrednictwem firmy In Post Sp. z o.o. Szczegółowe koszty dostawy znajdują się pod adresem: https://inpost.pl/pl/pomoc/cenniki-i-regulaminy-cenniki-dla-klienta-indywidualnegowww.pocztex.pl/pocztex/cennik-dwa/. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 3. Termin realizacji dostawy wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i jego opłacenia, z wyjątkiem Zamówień Pre-Order.

 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu lub faktury VAT.

 6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem tradycyjnym czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. W przypadku płatności kartą czas realizacji liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

§ V. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

  1. Klient DETALICZNY: przelewem na numer konta

   BANK BGŻ     07 1600 1462 1834 6891 4000 0001 

 3. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
  Karty płatnicze:
  Visa
  Visa Electron
  MasterCard
  MasterCard Electronic
  Maestro

 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.". 

 Pobierz regulamin:  

Regulamin reklamacji i zwrotów

 1. Towary sprzedawane przez producenta obuwia Esco Sp. z o.o. oraz za pośrednictwem strony internetowej www.escott.eu są objęte gwarancją producenta – jej treść oraz sposób realizacji został określony poniżej.
 2. Na obuwie jest udzielona 24 miesięczna gwarancja w przypadku sprzedaży liczona od momentu jego wydania.
 3. Okres gwarancji nie jest tożsamy z okresem trwałości obuwia, który jest zależny od stosowania ww. zaleceń dotyczących konserwacji oraz użytkowania. Nieprzestrzeganie przedmiotowych zaleceń powoduje utratę uprawnień wynikających z gwarancji.
 4. Gwarancja obejmuje wady ukryte obuwia.
 5. Szybsze zużywanie się obuwia może być spowodowane zbytnią intensywnością użytkowania, nie przestrzeganiem zasad użytkowania (przeznaczenia obuwia) oraz przez brak prawidłowej konserwacji.
 6. Do reklamacji jest przyjmowane obuwie czyste, suche i nie zużyte.
 7. Reklamacje przedsprzedażne są uwzględniane tylko w przypadku obuwia nieużywanego, czystego nieposiadającego żadnych śladów użytkowania.
 8. Reklamacje obuwia zużytego, brudnego, zniszczonego, posiadającego uszkodzenia mechaniczne nie są rozpatrywane.
 9. Reklamację należy składać w Salonie firmowym Sprzedawcy, salonie sprzedaży lub za pośrednictwem strony internetowej sklep.escott.eu (zakładka: zwroty i reklamacje).
 10. Należy przedstawić dowód zakupu towaru (np. paragon lub faktura), reklamowane obuwie oraz formularz reklamacyjny dotyczący gwarancji dostępny na stronie internetowej. Informacja o rozpatrzeniu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przekazana w terminie czternastu dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.
 11. Informacja o rozparzeniu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przekazana Reklamującemu poprzez dostarczenie mu wiadomości w formie listu, sms lub e-mail.
 12. Reklamujący ma prawo żądać naprawy towaru, jego wymiany na nowy lub zwrotu gotówki.
 13. Gwarant po stwierdzeniu zasadności reklamacji naprawi towar, wymieni go na nowy lub zwróci gotówkę.
 14. Gwarantem jest Esco Sp. z o.o., ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa, NIP: 563-20-55-268, REGON 110596542. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 15. Gwarancja nie obejmuje:
  1. Złego dopasowania rozmiaru obuwia do stopy użytkownika;
  2. Komfortu i wygody obuwia;
  3. Ponadto nie podlegają reklamacji uszkodzenia mechaniczne (np. zamków, sprzączek, podeszew), obicia, otarcia, przetarcia szwów, uszkodzenia wynikające ze złego dopasowania obuwia do stopy lub jego użytkowanie niezgodne z jego przeznaczeniem, wady jawne widoczne w chwili zakupu, zabrudzenia, plamy, zacieki, obuwie brudne, zużyte, zaniedbane, mokre, niekonserwowane, płytkie szczeliny na krawędzi klejenia spodów oraz nieprawidłowa konserwacja. Nie podlegają również reklamacji uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia (np. spodów, wyściółek, zapiętek itp.);
  4. Degradacja materiałów w skutek działania substancji czyszczących /środków dezynfekujących/ nieodpowiednich do czyszczenia obuwia;
  5. Przemakania obuwia ze skór naturalnych – szlachetnych;
  6. Przemakania podeszew skórzanych użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem;
  7. Różnic w kolorze i fakturze skóry;
  8. Załamania, zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania a wynikające z naturalnych właściwości skóry i materiałów skóropodobnych;
  9. Obuwie z wadami jawnymi, widocznymi już w momencie sprzedaży;
  10. Nieznacznych odbarwień wnętrza buta ze skór naturalnych pod wpływem potu bądź przemoczenia, a określone wg tzw. „pięciostopniowej skali szarej”;
  11. Uszkodzenia wynikające z niedostatecznej konserwacji i nadmiernego zużycia obuwia;
  12. Odbarwienia obuwia lub jego pół pary wystawionego w formie reklamy na półce lub witrynie sklepowej, a narażonego na działanie mocnego światła sztucznego lub słonecznego;
 1. W przypadku zakupu towaru w sklepie internetowym konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. W tym celu należy wypełnić formularz zwrotu dostępny na stronie internetowej sklep.escott.eu (na dole tej strony) i odesłać go wraz z zakupionym towarem na adres: ESCO Sp. z o.o., ul. Wojsławicka 7, 22-100 Chełm z dopiskiem „zwrot”. Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami należy dołączyć także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.
 2. Za towar zakupiony w sklepie internetowym, a następnie zwrócony z zachowaniem odpowiedniego terminu do zwrotu, producent obuwia ESCO Sp. z o.o. zwraca kupującemu równowartość zakupionego towaru oraz koszt pierwszej wysyłki towaru do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie sklepu. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi konsument.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym rozdziałem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 • Postanowień niniejszego rozdziału nie stosuje się do rękojmi za wady.

 

Składanie reklamacji
W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Formularz zwrotu / reklamacji
Wypełnij formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.

2.Odesłanie produktu
Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu.

3. Wysyłka
Reklamowany produkt należy wysłać na adres:

ESCO SP. Z O.O.
ul.Wojsławicka 7
22-100 Chełm
(z dopiskiem: reklamacja)

Zwrot towaru
Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami: 

ESCO SP. Z O.O.
ul.Wojsławicka 7
22-100 Chełm
(z dopiskiem: zwrot)

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

  Formularz reklamacji towaru pobierz

  Formularz zwrotu towaru pobierz


Polityka prywatności

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do ESCO SP. Z O.O. Wyłączny dystrybutor marki ESCOTT.

Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

ESCO SP. Z O.O. Wyłączny dystrybutor marki ESCOTT używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Dane osobowe

Administratorem Danych Osobowych jest ESCO Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie przy ul. Wojsławickiej 7, zarejestrowaną pod nr KRS 0000141086 w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód, z siedzibą w Świdniku, XI Wydział KRS kapitał zakładowy 450.000 zł w pełni opłacony, NIP 5632055268 REGON 110596542.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Escott, prowadzony pod adresem sklep.escott.eu (dalej zwaną Witryną) przez ESCO Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie przy ul. Wojsławickiej 7 (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

 1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez ESCO Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu.
 2. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzanie lub żądanie ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Klientowi przysługuje też prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 3. W przypadku zgody w odrębnym oświadczeniu dane osobowe Klientów będą przetwarzane również przez ESCO Sp. z o.o. dla celów marketingowych. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie; w tym celu prosimy o kontakt pod sklep@escott.eu. Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne.
 4. W przypadku zgody w odrębnym oświadczeniu Klient może otrzymywać informacje handlowych w newsletterze e-mail i newsletterze sms przez ESCO Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 5. W przypadkach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane: a. wewnętrznym organom i jednostkom organizacyjnym, które potrzebują danych w związku z przetwarzaniem i realizacją naszego uzasadnionego interesu; b. zewnętrznym dostawcom usług (np. drukarniom, dostawcom usług IT, instytucjom kredytowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi logistyczne); c. księgowym i biegłym rewidentom, prawnikom, władzom państwowym i sądom; d. przekazania Pani/Pana danych osobowych do BANK BGŻ („Bank”) w związku z:
 7. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia); obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. f) rozporządzenia).
 8. W celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia).
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jest jednak niezbędne w celu nawiązania współpracy oraz realizacji zamówień.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

Udostępnianie informacji

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:

 1. Firmą kurierską DHL – przekazywane są dane Klienta niezbędne do zrealizowania wysyłki
 2. Operatorzy systemów płatności – dane, które są przekazywane są wymagane do realizacji płatności
 3. Księgowość – ilość przekazywanych danych w formie dokumentów do zaksięgowania.

Ponadto podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl